Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 20:38:52
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Všeobecné podmienky pre návštevníkov a užívateľov CERD

1. Základné ustanovenie

1.1. Obsah Všeobecných podmienok.

Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti CERD a zákazníka, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým zmluvám služieb CERD a návšteve webových systémov CERD v poskytovaní elektronických verejne dostupných služieb (ďalej len "zmluva" a "služby").

1.2. Obsah zmluvy.

Zmluvu tvoria tieto Všeobecné podmienky, Prehlásenie o ochrane osobných údajov, Podmienky používania internetových stránok, Cenník služieb, Obchodné zmluvné podmienky, Bezpečnosť internetového systému a ďalšie pokyny odsúhlasené pomocou on-line systému.

2. Uzavretie zmluvy a súvisiace práva a povinnosti

2.1. Žiadosť na uzavretie zmluvy.

Každý, kto má záujem využívať služby CERD (ďalej jen "záujemca"), je oprávnený požiadať CERD o uzavretie zmluvy, a to:
(a) písomne
(b) cez on-line systém na internetových stránkach
(c) telefonicky

Záujemca musí v žiadosti uviesť údaje potrebné a nutné k zisteniu jeho totožnosti a na žiadosť CERD tieto údaje preukázať platnými dokladmi, pokiaľ je o to požiadaný, alebo je predloženie priamo vyžadované.

Záujemca môže poveriť uzatvorením zmluvy tretiu osobu, ktorá však musí mať od záujemcu úradne overenú plnou moc. Záujemca súhlasí s tým, že CERD je oprávnený predložené doklady kopírovať a archivovať, a ďalej získať informácie o platobnej histórii záujemcu v úverovom registri, ktorý tieto údaje spracováva.

2.2. Neposkytnutie služieb.

CERD môže odmietnuť uzavrieť zmluvu so záujemcom v prípade, že záujemca:
(a) má v CERD nesplatené pohľadávky, alebo v minulosti opozdil sa s platbou, alebo opozdene platil za vyúčtovanie služieb,
(b) úmyselne uviedol nesprávne osobné alebo identifikačné údaje,
(c) sa v minulosti pokúsil o zneužitie siete nebo služieb elektronických komunikácií,
(d) bez udania dôvodu

2.3. Doba, na ktorú je zmluva uzatvorená.

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ nie je stanovené inak v podmienkach marketingovej akcie, alebo dohodnuté v rámci písomnej zmluvy.

2.4. Voľba tarifu.

Pri uzatváraní zmluvy si zákazník vyberie taríf s aktuálnej ponuky CERD (t.j. program služieb, pri ktorom je účtovaný mesačný paušál, alebo jednorazová platba na informačnom on-line systéme www.registryofdebtors.com ).

2.5. Korešpondenčná adresa.

Zákazník má právo zvoliť si e-mailovú adresu prípadne poštovnú adresu, na ktorú mu CERD bude posielať vyúčtovanie služieb a ďalšiu korešpondenciu.

2.6. Voľba hesla.

Zákazník je povinný pamätať si, prípadne „poznamenať si“ oznámené pridelené heslo, cez ktoré môže získať od CERD informácie o nastavení služieb, dlžnej čiastke alebo požiadať o zmenu zmluvy.

3. Vyúčtovanie, platby a istiny zaplatené zákazníkom

3.1. Vystavenie Vyúčtovania služieb.

Po ukončení každého účtovacieho obdobia vydá CERD zákazníkovi Vyúčtovanie služieb (ďalej len „Vyúčtovanie“). Vyúčtovanie bude obsahovať cenu za všetky služby poskytnuté v príslušnom účtovacom období. Vyúčtovanie bude obsahovať všetky náležitosti potrebné k správnemu vyúčtovaniu. CERD je oprávnený zákazníkovi vo Vyúčtovaní vyúčtovať aj ceny za služby poskytnuté v predchádzajúcich zúčtovacích obdobiach, pokiaľ z objektívnych dôvodov neboli zahrnuté do Vyúčtovania za dané zúčtovacie obdobie (najmä v prípade využívania služieb v medzinárodnom systéme CERD), ako aj tie čiastky za služby poskytnuté zákazníkovi tretími subjektmi s využitím služieb alebo siete CERD.

3.2. Doručenie Vyúčtovania zákazníkovi.

Vyúčtovanie bude zákazníkovi zaslané prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, alebo poskytnuté zákazníkovi s vyúčtovaním len elektronicky. Odoslaním Vyúčtovania sa v takomto prípade rozumie jeho sprístupnenie elektronickou formou. Vyúčtovanie vystaví CERD zákazníkovi na jeho žiadosť za cenu 500,- Sk. Nedoručenie Vyúčtovania poštou nemá vplyv na povinnosť zákazníka uhradiť všetky čiastky za poskytnuté služby. Výška dlžnej čiastky a ďalšie informácie potrebné k úhrade budú zákazníkovi na jeho žiadosť oznámené na zákazníckej linke. Vyúčtovanie je zákazníkovi k dispozícií tiež na stránkach CERD.

3.3. Úhrada Vyúčtovania.

Zákazník je povinný zaplatiť Vyúčtovanie najneskôr do dáta splatnosti uvedené v príslušnom Vyúčtovaní a to bez ohľadu na skutočnosť, či Vyúčtovanie obdŕžal poštou, alebo mu bolo poskytnuté elektronicky. Vyúčtovanie je zaplatené pripísaním vyúčtovanej čiastky pod správnym variabilným symbolom na účet CERD. Pokiaľ zákazník platí Vyúčtovanie inkasom, súhlasí s tým, že CERD je oprávnený dlžnú čiastku inkasovať kedykoľvek po vystavení Vyúčtovania. Pokiaľ inkasná platba Vyúčtovania nebude opakovane prevedená z dôvodu, ktorý nieje na strane CERD, je CERD oprávnený spôsob inkasnej platby zrušiť. Týmto krokom zo strany CERD nieje zrušená povinnosť pre zákazníka zaplatiť za Vyúčtovanie v stanovenej lehote splatnosti.

3.4. Reklamácia.

Keď nesúhlasí zákazník s výškou vyúčtovanej čiastky alebo nieje spokojný s poskytovanými službami CERD, má právo ich reklamovať. Reklamácia musí byť podaná písomne. Reklamácia musí obsahovať meno a priezvisko zákazníka, špecifikácia služby, presný dôvod reklamácie a musí byť podaná v súlade s splatnými predpismi .

3.5. Podrobné vyúčtovanie.

Zákazník môže požiadať CERD o Podrobné vyúčtovanie služieb, ktoré obsahuje podrobný rozpis cien za všetky platené služby. Žiadosť o Podrobné vyúčtovanie musí CERD obdŕžať najneskôr 4 kalendárne dni pred začiatkom zúčtovacieho obdobia pre ktoré to zákazník požaduje.

3.6. Úhrada a navýšenie istiny.

CERD má právo požadovať od zákazníka pri uzatváraní zmluvy, aktiváciu ďalších služieb alebo pri zvýšení rozsahu služieb zo strany zákazníka zaplatenie/navýšenie istiny. Zákazník je povinný zaplatiť alebo navýšiť istinu, keď ho o to CERD požiada. Výška istiny a doba pre ktorú si ju CERD ponechá závisí najmä na využívaní služieb a platobnej histórii zákazníka. CERD je oprávnený v prípade dôvodného podozrenia na zneužitie služieb žiadať od zákazníka zaplatenie alebo či navýšenie istiny, bez toho aby zvýšil jeho limit. Zneužitím služieb sa pre tieto účely rozumie tiež zlá platobná história zákazníka. Zákazník nemá nárok na úrok zo zaplatenej istiny.

3.7. Vrátenie istiny.

Zákazník môže požiadať CERD o vrátenie zaplatenej istiny:
(a) pri ukončení zmluvy
(b) pokiaľ nebol za uplynulé 6 po sebe idúce zúčtovacie obdobia v omeškaní s úhradou Vyúčtovania, a keď nie je uvedené inak (napr. pre jednotlivý taríf alebo marketingovú akciu). Istina bude zákazníkovi vrátená spôsobom, ktorý si zvolí z ponuky CERD pri uzatvorení zmluvy, prípadne neskôr. Zákazník si môže zvoliť medzi vrátením istiny poštou, zaslaním na bankový účet nebo použitím istiny na úhradu nasledujúcich Vyúčtovaní. Pokiaľ si zákazník spôsob vrátenia istiny nezvolí, bude mu vrátená poštou na jeho poslednú CERD známu adresu. Istina bude zákazníkovi poslaná v lehote 120 dní odo dňa ukončenia zmluvy (zákazníckeho účtu), prípadne od obdŕžania žiadosti o jej vrátenie. V prípade neúspešného doručenia, alebo pokiaľ je čiastka nižšia než poštovné, bude istina zákazníkovi vrátená na jeho žiadosť, ktorú má právo podať v CERD najneskôr do 2 rokov od ukončenia zmluvy. Po tejto lehote istina prepadne v prospech CERD. Výška limitu zostáva nezmenená aj po vrátení istiny. CERD ma právo použiť istinu k úhrade dlžnej čiastky zákazníka.

3.8. Započítanie pohľadávky.

CERD môže použiť finančné čiastky, ktoré dlži zákazníkovi k akejkoľvek poskytovanej službe (v prípade preplatku na účte, uhradených istín alebo platieb zákazníka, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť na konkrétnu dlžnú čiastku) na úhradu akejkoľvek dlžnej čiastky zákazníka podľa voľby CERD. Zákazník nie je oprávnený započítavať svoje pohľadávky voči CERD. Zákazník nemá právo v rámci zaplatenej istiny žiadať o odloženie platby, ani použiť istinu na zaplatenie – úhradu stanovených čiastok za poskytnuté služby.

4. Ďalšie práva a povinnosti zákazníka

4.1. Zmena zmluvy/tarifu.

Zákazník môže kedykoľvek požiadať CERD o zmenu zmluvy. Keď nie je vo Všeobecných podmienkach stanovené inak, môže zákazník o zmenu požiadať telefonicky. Zákazník pri podávaní žiadosti musí uviesť svoje meno a priezvisko, telefónne číslo, prípadne poskytnúť ďalšie informácie týkajúc sa jeho zmluvy a preukázať sa heslom. Požadované zmeny CERD urobení najneskôr od prvého dňa najbližšie nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, za predpokladu, že bol o požiadavku zákazníka preukázateľne vyrozumený najmenej 4 kalendárne dni pred koncom daného zúčtovacieho obdobia. Za zmenu zmluvy je CERD oprávnený účtovať poplatok podľa platného Cenníku. Zákazník súhlasí s tým, že pri zmene zmluvy, a hlavne pri aktivácií nových služieb, je CERD oprávnený overiť platobnú históriu zákazníka v úverovom registri CERD, alebo iných partnerských registroch, ktorí tieto údaje spracovávajú. Zmena zmluvy môže byť podmienená zaplatením dlžnej čiastky po splatnosti. CERD je oprávnený neurobiť požadovanú zmenu v prípade, že je obmedzené alebo prerušené poskytovanie služieb podľa týchto Všeobecných podmienok.

4.2. Prevod voľných jednotek.

Zákazník má nárok na prevod voľných kreditov v rámci prechodu na vyšší taríf.

4.3. Náhrada škody.

Zákazník ma právo na náhradu škody, ktorú CERD spôsobil porušením právnych predpisov alebo týchto Všeobecných podmienok, pokiaľ nie je vo Všeobecných podmienkach, zmluvných podmienkach a podmienkach zverejnených na webovom systéme, alebo podľa platných právnych predpisoch stanovené inak. Zákazník a CERD môžu uzavrieť dohodu týkajúcu sa náhrady škody a spôsobu riešenia sporu.

4.4. Závady v rámci siete.

Závady v rámci siete CERD môže zákazník oznámiť prostredníctvom internetovej Zákazníckej linky.

4.5. Oblasť pokrytia pre využívanie služieb.

Zákazník môže využívať služby CERD v geografickej oblasti, ktorá je sprístupnená v rámci siete internetu.

4.6. Oznámení zmeny údajov.

Zákazník je povinný písomne oznámiť CERD akúkoľvek zmenu údajov, ktoré CERDu poskytol (hlavne meno a priezvisko, názov, adresy, sídla, IČ a bankové spojenie), a to najneskôr do 7 kalendárnych dní potom, čo takáto zmena nastala. Na žiadosť CERD je povinný uvedené zmeny doložiť.

4.7. Ochrana hesla a PIN.

Zákazník je povinný chrániť svoje heslo určené pre komunikáciu s CERD a tiež PIN kód pre vstup do systému. V prípade podozrenia s ich prezradením alebo zneužitiu je nutné heslo alebo PIN zmeniť, za ich zneužitie nemá CERD zodpovednosť.

4.8. Využívanie služieb prostredníctvom internetu.

Zákazník je povinný využívať služby výhradne prostredníctvom zabezpečeného internetu,

4.9. Používané komunikačných zariadení.

Zákazník nie je oprávnený používať v sieti CERD také zariadenia, ktorých používanie sa nezhoduje s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch.

4.10. Zákazník nie je oprávnený:

(a) previesť zmluvu na iného záujemcu bez predchádzajúcej písomnej žiadosti, s ktorou má CERD právo nesúhlasiť, pričom nesúhlas je pre zákazníka záväzný,
(b) predávať alebo prevádzať práva akejkoľvek zo služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu CERD,
(c) používať CERD prístup k účelom nezákonným alebo iným, pre ktoré je určený,
(d) poškodzovať, alebo pozmeňovať software CERD najmä jeho kopírovaním alebo klonovaním.

5. Ďalšie práva a povinnosti CERD

5.1. Poskytovanie služieb.

CERD je povinný poskytovať zákazníkovi služby nepretržite v čo najvyššej kvalite.
Závady v rámci siete je CERD povinný odstrániť bez zbytočného odkladu.

5.2 Obmedzenie/prerušenie poskytovania služieb z dôvodu na strane zákazníka.

CERD je oprávnený obmedziť alebo prerušiť zákazníkovi poskytovanie služieb, a to aj okamžite, pokiaľ:
(a) zákazník poruší povinnosti stanovené vo Všeobecných podmienkach, zmluvných podmienkach, alebo podmienkach schválených na on-line systéme CERD alebo platných právnych predpisoch,
(b) zákazník neuhradí včas a riadne Vyúčtovanie (a to ani po zaslaní upozornenia zo strany CERD, v ktorom bude zákazníkovi poskytnutý náhradný termín k zaplateniu úhrady. Náhradný termín bude taktiež zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty; e-mailová správa sa považuje za preukázateľný spôsob doručenia tohto upozornenia),
(c) zákazník prekročí v danom zúčtovacom období limit, pokiaľ mu tento nie je umožnené prečerpať,
(d) sa zákazníkovi nepodarilo doručiť Vyúčtovanie, alebo iné písomnosti,
(e) zákazník poskytne CERD nepravdivé osobné a iné údaje alebo prehlásenie, prípadne nenahlási ich zmenu,
(f) zákazník používa služby CERD protiprávnym spôsobom, alebo spôsobom odporujúcom týmto Všeobecným podmienkam, alebo podmienkam stanoveným pre príslušnú službu,
(g) má CERD oprávnené dôvody si myslieť, že zákazník zneužíva služby v rámci poskytovania služieb tretím osobám, v takomto prípade je oprávnený obmedziť poskytovanie služieb. Obmedzenie poskytovania služieb nemá vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť pravidelné mesačné paušály. Po dobu prerušenia poskytovania služieb nemusí CERD vystavovať zákazníkovi Vyúčtovanie.

5.3. Obnovenie poskytovania služieb.

V prípade, že došlo k obmedzeniu/prerušeniu poskytovania služieb z dôvodov porušenia povinností zo strany zákazníka uvedených v týchto Všeobecných podmienkach, obnoví CERD poskytovanie služieb, pokiaľ zákazník urobí nápravu (najmä zaplatí dlžnú čiastku). V takomto prípade je CERD oprávnený vyžadovať od zákazníka mimo zaplatenia/navýšenia istiny a stanovenia nového limitu, zaplatiť náklady na obnovenie aktivácie podľa Cenníku. Zákazník však môže obnovenie aktivácie výslovne písomne vopred odmietnuť, v takomto prípade je zmluva ukončená. V prípade obmedzenia poskytovania služieb s dôvodu prekročenia stanoveného limitu dôjde k obnoveniu v poskytovaní služieb v tom okamžiku, kedy bude limit zákazníkom zvýšený, poprípade na začiatku nového zúčtovacieho obdobia.

5.4. Neposkytnutí služby v prípade neznalosti hesla zákazníkom.

CERD je oprávnený urobiť zmenu zmluvy, alebo aj neoznámiť zákazníkovi požadovaný údaj, pokiaľ sa zákazník nepreukáže heslom určeným pre komunikáciu s CERD, alebo v prípade, že existuje dôvodné podozrenie zo zneužitia hesla. V takomto prípade môže CERD vyžadovať od zákazníka náhradný spôsob identifikácie, najmä predloženie dokladu totožnosti.

5.5. Obmedzenie poskytovania služieb z technických dôvodov alebo v čase krízových stavov.

Pokiaľ dôjde zo závažných technických alebo prevádzkových dôvodov k obmedzeniu, alebo prerušeniu poskytovania služieb zákazníkovi, poskytne CERD zákazníkovi primeranú zľavu z ceny alebo po dohode so zákazníkom poskytne službu náhradným spôsobom. CERD môže obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutím príslušných štátnych orgánov, v dobe vyhlásenia krízových situácií, alebo z dôvodu iného všeobecného záujmu. Pokiaľ došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu služieb podľa tohto článku, obnoví CERD poskytovanie služieb ihneď, ako to bude možné.

5.6. Zodpovednosť za škodu.

CERD zodpovedá zákazníkovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením právnych predpisov alebo týchto Všeobecných podmienok. Pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva inak, nie je CERD zodpovedný za škody spôsobené zákazníkovi:
(a) nedovoleným nebo nesprávnym používaním systému zákazníkom,
(b) neposkytnutím alebo zlým poskytnutím služby (bez ohľadu na to, či ide o dočasné prerušenie z dôvodu opráv v rámci siete, alebo prerušenie spôsobené výpadkom spojení),
(c) uvedením nesprávnych údajov zákazníkom,
(d) víry
CERD neručí za kvalitu služieb poskytovaných inými poskytovateľmi služieb elektronických komunikácií vrátane zahraničných poskytovateľov, ani za kvalitu služieb poskytovaných tretími subjektmi, ktoré využívajú pri poskytovaní svojich služieb sieť a systém CERD. Prerušení poskytovania služby, nezaisteným pokrytím, zlá kvalita prenosu, alebo spracovanie nepresných osobných alebo iných údajov nemajú vplyv na povinnosti zákazníka k CERD vyplývajúci s týchto Všeobecných podmienok a zmluvných podmienok.

5.7. Zmena zmluvných podmienok.

CERD si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné podmienky a Cenník, prípadne zmeniť podmienky poskytovania služieb, alebo ich poskytovanie ukončiť, o tom bude zákazníkov informovať. Uvedené zmeny je CERD oprávnený urobiť tiež v prípade zmeny právnych predpisov, zavedením nových služieb a technológií, alebo z dôvodov zmien podmienok na trhu elektronických komunikácií.

5.8. Informovanie o zmene zmluvných podmienok.

CERD je povinný informovať zákazníkov o zmenách Všeobecných podmienok a Cenníku. V prípade ich podstatného zhoršenia bude CERD zákazníkov informovať najmenej jeden mesiac vopred. O zmenách bude CERD informovať prostredníctvom stránok http://www.registryofdebtors.com a v informačných materiáloch CERD.

5.9. Zmena podmienok marketingových akcií.

CERD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky marketingových akcií, prípadne tieto akcie bez náhrady ukončiť, a to oznámením uverejneným na stránkach http://www.registryofdebtors.com , prípadne tiež zaslaním prostredníctvom elektronickej pošty.

5.10. Ukončenie poskytovania tarifu.

CERD si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne ukončiť poskytovanie akéhokoľvek tarifu, a to na základe písomného oznámenia zaslaného zákazníkom využívajúcich uvedený taríf, najneskôr 1 mesiac vopred. V takomto prípade CERD ponúkne týmto zákazníkom iný taríf zo svojej aktuálnej ponuky. Keď zákazník neprijme žiadny taríf s ponuky, prípadne nepožiada CERD o ukončenie zmluvy v stanovenej lehote, CERD je oprávnený po tejto lehote taríf zmeniť na iný, a to podľa cenníka na najbližší vyšší mesačný paušál alebo službu.

5.11. Zmena čísla a hesla.

CERD je oprávnený z technických alebo prevádzkových dôvodov urobiť zmenu hesiel aj bez súhlasu zákazníka. O takejto zmene bude CERD zákazníka informovať najmenej 5 pracovných dní vopred, keď to bude možné.

5.12. Spoplatnenie volania na Zákaznícke linky.

CERD je oprávnený účtovať zákazníkovi za niektoré volania na Zákaznícku linku využívajúceho konkrétny taríf alebo doplnkovú službu čiastku, s ktorou bol vopred zoznámený na webových stránkach.

6. Skončenie zmluvy

6.1. Skončenie zmluvy.

Zmluva je skončená:
(a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
(b) skončením zo strany zákazníka,
(c) skončením zo strany CERD.
Zmluva je ukončená v lehote podľa ustanovení týchto Všeobecných podmienok a príslušných zmluvných zjednaní. Skončenie zmluvy sa nedotýka vzájomných nárokov vzniknutých pred jej skončením.

6.2. Skončení zmluvy zo strany CERD.

CERD je oprávnený skončiť zmluvu na ktorúkoľvek službu využívanú zákazníkom, a to písomným oznámením zaslaným zákazníkovi, pokiaľ zákazník:
(a) poruší povinnosti stanovené vo Všeobecných podmienkach či platných právnych predpisoch, najmä opakovane včas a riadne nezaplatí Vyúčtovanie v lehote splatnosti,
(b) na majetok zákazníka je vyhlásený konkurz, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo majetok zákazníka je v likvidácií,
(c) poskytne pre CERD nepravdivé osobné alebo iné údaje vo vyhlásení, prípadne nenahlási ich zmenu,
(d) využíva službu CERD protiprávnym spôsobom, alebo spôsobom v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami, alebo v podmienkach stanovených pre využívanie príslušnej služby. V prípade úmrtia zákazníka – fyzickej osoby, alebo zánikom zákazníka – právnickej osoby, bez právneho nástupcu je zmluva automaticky ukončená.

7. Spracovanie osobných a iných údajov a ich ochrana

7.1. Spracovanie osobných údajov.

Pri uzatváraní zmluvy je zákazník povinný oznámiť CERD svoje osobné a iné údaje, a to vrátane svojho rodného čísla (ďalej len „údaje“), v opačnom prípade má CERD právo uzavretie zmluvy odmietnuť. Všetky údaje, ktoré CERD od zákazníka získa v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytovaním služieb, alebo od tretích subjektov, budú spracovávane v databáze CERD a bude s nimi zachádzané v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu údajov. Údaje zákazníka bude CERD využívať za účelom plnenia zmluvy, prípadne k ďalším účelom uvedeným nižšie v týchto Všeobecných podmienkach.

7.2. Súhlas zákazníka so spracovaním údajov.

Zákazník dáva pre CERD súhlas k využitiu svojich údajov (vrátane údajov získaných v súvislosti s poskytovaním služieb, údaje o používanom koncovom zariadení a údaje poskytnuté zákazníkom pre CERD v rámci marketingových prieskumov) k obchodným a marketingovým účelom CERD vrátane vykonávania prieskumu trhu. Zákazník taktiež dáva pre CERD výslovný súhlas s využitím svojej adresy, telefónnych čísel a elektronickú adresu pre účely telemarketingu, posielaniu obchodných oznámení alebo propagačných materiálov, a to prostredníctvom SMS a MMS správ, elektronickou poštou, alebo písomne.

7.3. Odvolanie súhlasu.

Zákazník je oprávnený vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, v takomto prípade sa na zákazníka nebudú vzťahovať tie ustanovenia Všeobecných podmienok, ktoré sú podmienkou poskytnutia súhlasu. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na poskytovanie služieb a na marketingové akcie, ktorých sa zákazník dobrovoľne zúčastni.

7.4. Prístup zákazníka k informáciám.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať CERD o informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov, v takomto prípade CERD poskytne zákazníkovi informácie v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov. Pokiaľ si zákazník myslí, že CERD spracováva jeho osobné údaje v rozpore s uvedeným zákonom, má právo požadovať od CERD vysvetlenie a poprípade odstránenie vzniknutého stavu, hlavne urobenie nápravy, t.j. opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Bližší informácie o spracovávaní osobných údajov sú k dispozícií tiež na stránkach http://www.registryofdebtors.com.

7.5. Likvidácia osobných údajov.

Po skončení zmluvy a vysporiadaní všetkých vzájomných práv a povinností CERD vymaže údaje zákazníka zo svojej databázy. Zákazník však dáva pre CERD súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, adresy a iných kontaktných údajov na dobu neurčitú po skončení zmluvy, hlavne pre účely ponuky obchodu a služieb zákazníkovi. Zákazník má právo tento súhlas pri skončení zmluvy, prípadne kedykoľvek neskôr písomne odvolať.

7.6. Spracovanie osobných údajov získaných v rámci marketingových akcií.

Pokiaľ zákazník využije niektorú z obchodných ponúk CERD, alebo sa zúčastní niektorej z marketingových akcií, dáva zároveň pre CERD súhlas so spracovaním svojich osobných údajov potrebných pre plnenie a kontrolu podmienok stanovených v pravidlách tejto ponuky, alebo akcie s ktorými bol oboznámený a ktoré akceptoval. Zákazník nemá možnosť vysloviť nesúhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely uvedené v tomto článku v prípade, že by porušením podmienok stanovených v pravidlách príslušnej ponuky, alebo či akcie mohla byť pre CERD spôsobená škoda. Takto získané údaje CERD zlikviduje, ako náhle nebudú pre uvedené účely potrebné.

7.7. Spracovatelia.

Zákazník má právo, aby jeho údaje neboli poskytnuté tretím osobám, s výnimkou:
(a) spracovateľov, ktoré CERD využíva k tlači a distribúcií dokumentov určených pre zákazníkoch, k zaisteniu vymáhania nedoplatkov zákazníka, zhromažďovania údajov o zákazníkoch pre účely marketingu a vývoja nových služieb, alebo k vykonávaniu ďalších administratívnych činností,
(b) tretích subjektov spolupracujúcich s CERD na zaistení marketingových alebo obchodných akcií, ktorých sa zákazník zúčastní, alebo poskytujúcich zákazníkovi služby s využitím siete CERD,
(c) osoby, ktorá sa preukáže ako oprávnený zástupca zákazníka (za takúto sa považuje osoba, ktorá oznámi správne heslo zákazníka),
(d) spoločností skupiny CI za účelom zaistenia technickej a administratívnej podpory pre poskytovanie služieb zákazníkom. V prípade odovzdávania osobných údajov do zahraničia bude CERD postupovať podľa zákona o ochrane osobných údajov,
(e) tretích subjektov pre účely vzájomného vyúčtovania, zaistenia prístupu alebo pripojeniu k sieti a k identifikácií zneužívania siete a služieb,
(f) subjektov, ktorým je CERD povinný osobné údaje zákazníka poskytnúť na základe právnych predpisov. Zoznam spracovateľov je k dispozícii na stránkach http://www.registryofdebtors.com . Údaje zákazníka poskytne CERD len spracovateľom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov, a to len pre vyššie uvedené účely v potrebnom rozsahu.

7.8. Úverové registre.

Zákazník súhlasí s tým, že CERD je oprávnený v prípade existencie dlžnej čiastky po splatnosti dať jeho osobné údaje (vrátane rodného čísla, aj informáciu o rozsahu porušenia zmluvných povinností a následnej platobnej morálke) do systému CERD http://www.registryofdebtors.com za účelom vedenia databáze dlžníkov s tým, že toto združenie je oprávnené údaje o zákazníkovi sprístupniť členom CERD za účelom overenia platobnej histórie zákazníka. Odovzdané údaje zákazníka môže CERD spracovávať po dobu 10 rokov od zaplatenia poslednej platby. Súhlas podľa tohto článku je zákazník oprávnený písomne odvolať, odvolanie však nemá vplyv na spracovanie údajov, ktoré boli už CERD dané ešte pred doručením tohto odvolania. Bližší informácie sú k dispozícií na http://www.registryofdebtors.com.

7.9. Monitorovanie hovorov a systému CERD

Zákazník súhlasí s tým, že CERD môže za účelom vyhodnocovania a zvyšovania kvality poskytovaných služieb monitorovať hovory medzi zákazníkom a Zákazníckou linkou, a rozhovory medzi zákazníkom a zástupcami CERD. K zvýšenej bezpečnosti je používaný systém CMPS (CERD MONITORING PEOPLE SYSTÉM), ktorý z bezpečnostných dôvodov pre vylúčenie zneužitia systému ukladá IP adresu užívateľa, ako aj podozrivé transakcie na serveroch CERD.

8. Záverečné ustanovenie

8.1. Podanie žiadosti podľa týchto Všeobecných podmienok.

Objednávky a žiadosti podľa týchto Všeobecných podmienok (s výnimkou žiadosti o uzatvorenie zmluvy) musia byť urobené prostredníctvom on-line systému CERD, ktorý je prístupný na stránkach http://www.registryofdebtors.com .

8.2. Dostupnosť zmluvných dokumentov.

Všeobecné podmienky, Cenník, podmienky doplnkových služieb a podmienky jednotlivých marketingových akcií sú k dispozícii na stránkach http://www.registryofdebtors.com , prípadne na vyžiadanie na Zákazníckej linke.

8.3. Súhlas zákazníka so zmluvnými dokumentmi.

Uzatvorením zmluvy zákazník pre CERD potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami, Cenníkom, prípadne podmienkami zvoleného tarifu, alebo zmluvu spojenú s niektorým z tarifou, alebo konkrétnou službou, ďalej potvrdzuje Prehlásenie o ochrane osobných údajov, Podmienky používania webových stránok, bezpečnosť internetu, a že s týmito dokumentmi súhlasí. Zákazník berie na vedomie, že podmienky marketingových akcií ktorých sa účastní, majú prednosť pred Všeobecnými podmienkami a inými zmluvnými dokumentmi pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade rozporu medzi Všeobecnými podmienkami, Cenníkom, alebo akoukoľvek inou informáciou ktorú poskytne CERD zákazníkovi, majú prednosť Všeobecné podmienky, Cenník ako aj príslušné zmluvné podmienky.

8.4. Podmienky doplnkových služeb.

Zákazník berie na vedomie, že poskytovanie doplnkových služieb je zo strany CERD dobrovoľné a nie je možné si nárokovať zľavu.

8.5. Doručovanie.

V prípade, že CERD posiela dokumenty prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, bude toto oznámenie zaslané na adresu, ktorú si zákazník zvolil za korešpondenčnú adresu. Pokiaľ si zákazník korešpondenčnú adresu nezvolí, bude oznámenie zaslané na adresu, ktorú uviedol za svoje trvalé bydlisko/miesto podnikania, sídlo. Pokiaľ sa nepodarí oznámenie doručiť, považuje sa za doručené dodanie na uvedenú adresu , alebo uplynutím lehoty pre prevzatie oznámenia, aj keď sa zákazník o jeho uložení nedozvedel, prípadne dňom vrátenia oznámenia späť k CERD, a to podľa toho, čo nastane skôr.

8.6. Neplatnosť ustanovení Všeobecných podmienok.

V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok stane neplatným alebo nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

8.7. Záväznosť znenia.

Znenie Všeobecných podmienok je záväzné. Všetky dáta tu obsiahnuté slúžia len pre informáciu. CERD LLC. prehlasuje, že všetky informácie obsiahnuté na týchto stránkach boli a sú získané so zdrojov považovaných za spoľahlivé a presné, avšak vzhľadom k ich obrovskému objemu a spoluúčasti ľudského faktoru v náročnom procese spracovania dát nemôže CERD LLC. poskytnuté dáta úplne garantovať a nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku ich použitia. CERD LLC. taktiež nie je zodpovedný za včasnosť, kompletnosť, prípadne správnosť informácií získaných od tretích strán, pokiaľ boli CERD LLC. dodané s oneskorením, nekompletné alebo chybné. Dáta pre Vás aktualizujeme každý všedný deň do 00:00 hodín. Publikovanie alebo šírenie obsahu serveru bez písomného súhlasu CERD LLC. je zakázané. Systém CERD je chránený medzinárodnou dohodou o ochrane investíc medzi USA a Európskou úniou.

8.8. Prílohy.

Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok sú prílohy. V prípade rozporu medzi textom prílohy a Všeobecných podmienok majú vždy prednosť prílohy. Práva a povinnosti neuvedené v prílohe sa riadia Všeobecnými podmienkami.

Prišli ste až sem?
Blahoželáme! Je veľmi užitočné vedieť, za akých podmienok sa môžete stáť našim členom. Aj my Vám sľubujeme, že tieto pravidlá budeme bez výnimky dodržiavať a postupovať podľa nich. Pokiaľ budete spokojný Vy, pre nás to bude záväzok Vašu dôveru nesklamať a poskytnúť Vám čo najvyššiu kvalitu služieb. Veríme, že naše služby Vám pomôžu riešiť zložité životné situácie.


Verzia: 1.1 zo dňa 10.5.2007