Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:14:20
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Základné informácie pre firmy

Vážený zákazník,
teší nás Váš záujem o využitie národného evidenčného systému Centrálneho registra dlžníkov a medzinárodného systému CERD LLC.

CERD spravuje komplexný prehľad o dlžníkoch a ich platobnú históriu. Zhromažďuje informácie o nebonitných subjektoch v niekoľkých stupňoch:

Neoverené pohľadávky

Tieto pohľadávky nie sú kontrolované pracovníkmi CERD.

Tento záznam Vám slúži len informatívne a pri pochybnostiach sa môžete opýtať dlžníka, či takýto dlh u neho existuje. V prípade zásadného záujmu o informácie o dlhu dotyčného dlžníka môže následne zákazník požiadať operátora CERD o preverenie pohľadávky, ktorá sa tak stane pohľadávkou overenou.

Overené pohľadávky

Tieto pohľadávky sú zadané priamo členskými firmami, bankami, štátnymi inštitúciami atď. systému CERD

Informácie prinášajú určitú záruku pretože člen systému CERD ktorý ju vložil, je evidovaný a zmluvne viazaný vkladať správne a pravdivé údaje. Vkladané pohľadávky sú podľa možnosti kontrolované naším operátorom aby nedošlo k zneužitiu. Využitie systému CERD
 • pri poskytovaní pôžičiek alebo úverov
 • pri fakturáciách, zmluvných plnení a ostatných obchodných aktivitách
 • pre výberové konania a verejné obstarávania, priznania rôznych dotácii, atď.
Systém eviduje aj subjekty, ktoré neskôr nedodržali zmluvné podmienky a cenu za svoju činnosť podstatne zvýšili. (Jedná sa o nekalú súťaž, kedy spoločnosť vyhrala výberové konanie na základe najnižšej ceny za vyhotovenie, ktorá neskôr nebola dodržaná.)

CERD hlavne využívajú obce a mestá k efektívnemu výberu zhotoviteľov pri výberových konaniach pri verejnom obstarávaní za účelom minimalizácie rizika vzniku strát pre obec alebo mesto. (Spoločnosť, ktorá je víťazom takéhoto výberového konania by pri nesplnení svojich vstupných záväzkov a následnom evidovaní do systému CERD mala natoľko sťaženú ďalšiu účasť nielen na Slovensku ale aj v iných krajinách.)
 • pri výbere zamestnanca
Do systému CERD sú vložené aj fyzické osoby, ktoré pred nástupom do zamestnania alebo v jeho priebehu dali zamestnávateľovi písomný súhlas s nakladaním s osobnými údajmi a ich vinou bola spôsobená škoda zamestnávateľovi.
 • zamestnávateľ týmto zvýši pracovnú efektivitu svojho zamestnanca
 • zamestnanec je nútený plniť svoje úlohy svedomite
 • v prípade, že je už v registri evidovaný inou firmou, môže sa takto „nový“ zamestnávateľ oboznámiť s problematikou a záväzkami nového uchádzača o zamestnanie

Ochrana veriteľa

Osobné údaje v systéme CERD sú šifrované tak, aby bolo vylúčené ich zneužitie. Veriteľ, ktorý zaeviduje dlžníka nie je zverejnený. Veriteľ má právo na ochranu svojho dobrého mena, keď v obchodnom styku vo vzťahu k ostatným partnerom nie je žiadúce, aby bola známa výška jeho pohľadávok. Veriteľ je zverejnený len za predpokladu, že pohľadávku zaradí do „Burzy pohľadávok“ k predaju alebo sám označí v administrácii “svoje odtajnenie“.

Dlžník - neplatič

Dlžníkom – neplatičom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá včas neuhradila svoj záväzok a pre veriteľa sa ukazuje ako problémová a nebonitná. Vložením dlžníka – neplatiča do systému CERD je členským firmám a ďalším zmluvným subjektom (banky, leasingové spoločnosti, mestá, obce atď.) poskytnutá informácia o ich zlej platobnej morálke. Dlžník – neplatič evidovaný v systéme CERD má potom sťažený prístup k úverom, leasingom, k obchodným súťažiam a verejnému obstarávaniu atď.. U právnických osôb je v systéme CERD taktiež uvedený aj štatutárny zástupca – prípadne vlastníci spoločnosti, pretože neschopnosť platiť záväzky sa považuje za zlé riadenie spoločnosti, ktoré vedie k zadlžovaniu. (Zadlženie smeruje k neuspokojeniu veriteľa v rámci konkurzného konania.)

Cenník – z položky Cenník CERD

3.2. Právnické a fyzické osoby, které podnikají

 • (a) taríf KREDIT: Kreditný systém s cenou 60,25 Sk (2€) za každé vyhľadanie v databázach CERD + 60,25 Sk (2€) za každé vloženie dlžníka (Nabitie kreditu je min. 1.054,50 Sk / t.j. 35€)
 • (b) taríf BASIC: Vstup na 1 rok formou splátok 1.054,50 Sk t.j. 35€ / 1 mesiac
 • (c) taríf FULL: Vstup na 1 rok 10.243,-Sk t.j. 340€ / 1 rok
 • (d) taríf PROMO: Vstup na 1 rok 2.109,-Sk t.j. 70€ / 1 rok s povinnosťou umiestniť loga CERD na svojich www stránkach
 • (e) taríf RECIPROCAL: Vstup na 1 rok 1.054,50 Sk t.j. 35€ s povinnosťou vloženia všetkých dlžníkov s platbou po splatnosti viac než 30 dní

3.3. Zvláštne príplatky

Implementácia systému do Vášho bonitného alebo ekonomického programu. Cena je stanovená individuálne, spravidla 1.054,50 Sk t.j. 35€ /1 hodina práce. Subjekty s počtom vkladov vyšším než 500 za jeden kalendárny mesiac, je komunikačné on-line rozhranie zákazkovo vyhotovené bezplatne.

3.4. Zvláštne zľavy

Zmluvné zľavy k vstupom sú poskytnuté v prípade využívania zmluvných ekonomických programov podľa uvedenej špecifikácie vo Vašej administrácii.

4. Zvláštny vstup do databáz dlžníkov

4.1. Právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú s obratom vyšším než 3.333.333€ t.j. 100.419.990,-Sk

 • Taríf HOLDING s dĺžkou služieb 5 rokov s recipročnou dohodou 5.423,-Sk t.j. 180€ /1 mesiac
 • Taríf HOLDING+ s dĺžkou služieb 5 rokov bez recipročnej dohody 10.845,-Sk t.j. 360€ /1 mesiac


Registráciu urobte TU