Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:39:28
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Zápočty pohľadávok - ako na to?

Všeobecné objasnenie pojmu "Zápočet pohľadávok"

Každá pohľadávka je zároveň záväzkom. Pre zápočet je potrebné, aby sa stretli vhodné pohľadávky k zápočtu. Žiadaná situácia nastane vtedy, keď sa stretnú pohľadávky rôznych vlastníkov, medzi ktorými existujú alebo vzniknú záväzkové vzťahy. Prakticky tak k zaplateniu svojho záväzku využijete k nemu protiľahlú pohľadávku iného subjektu. Pohľadávku môžete získať postúpením za inú pohľadávku, alebo odkúpením od vlastníka pohľadávky.

Služba riadenia zápočtov pohľadávok

Nájsť v krátkom čase vhodnú pohľadávku k zápočtu býva pre veriteľa veľký problém. Nová služba - riadenia zápočtov pohľadávok v rámci systému CERD vyhľadá vhodné pohľadávky k umoreniu (splácaniu) svojich vlastných záväzkov. Kúpením pohľadávok môžete tiež docieliť veľmi zaujímavé finančné prínosy. Pohľadávky sú na predaj aj za 10 % ich nominálnej hodnoty. Dosiahnuť až 90% finančného prínosu zápočtom pohľadávok, to už stojí za trochu pozornosti tejto problematike.

Ako získať pohľadávku k takejto transakcii?

CERD je univerzálnym systémom pre správu pohľadávok, ktorý Vám automatizovane vyhľadá a sprostredkuje nákup požadovanej pohľadávky pomocou databázy CERD a verejnou burzou pohľadávok. Kupec konkrétnej pohľadávky pritom zostává anonymný. Predajca pohľadávky nepozná nového vlastníka a tým je zaručená plná objektivita a kontrolovateľnosť transakcie.

Služba je súčasťou vstupu do registra dlžníkov – Objednať službu

V nasledujúcich ukážkach Vám názorne predvedieme príklady možných spôsobov urobenia a využitia vzájomných zápočtov pohľadávok v predpokladanej výške 10 tis.€.

Príklad č.1

Klasický zápočet pohľadávok formou postúpenia pohľadávky vo výške 100%, tj. bez finančného prínosu.

Modelová situácia:
Firma A má pohľadávku 10 tis.€ voči firme B a zároveň dlží firme C 10 tis.€
Firma B potrebuje vyriešiť svoj dlh (záväzok) 10 tis.€ voči firme A a pohľadávku voči firme C
Firma C má pohľadávku vo výške 10 tis.€ voči firme A a zároveň dlží 10 tis.€ firme B

Postup a výsledok:
1. Firma B odkúpi od firmy C miesto svojej pohľadávky voči nej, jej pohľadávku voči firme A
2. Firma B prevedie zápočet pohľadávky firmy A, ktorú odkúpila od firmy C
3. Firma C predajom pohľadávky voči firme A umorila svoj dlh voči firme B
4. Firma A urobeným zápočtom umorila dlh voči firme C
5. Všetky zúčastnené firmy sa vzájomne oddlžili bez použitia finančných prostriedkov

Príklad č.2

Zápočet s odkúpením pohľadávky a s finančným prínosom 50%
Pri rovnakej situácii ako v príklade č.1, len s tým rozdielom, že firma C nedlží firme B

Firma C sa rozhodla ponúknuť svoju pohľadávku voči firme A k predaju za dohodnutú cenu. Firma B túto pohľadávku odkúpi za 50% jej nominálnej hodnoty. Pre firmu C sa síce zdanlivo jedna o stratu 5 tis.€, ale prakticky vzhľadom k nedobytnosti tejto pohľadávky u firmy A, získava 5 tis.€ od firmy B. To už je pre ňu výhodné. Firma B celú nominálnu hodnotu zakúpenej pohľadávky započíta voči firme A na umorenie svojho dlhu voči nej. Tým firma B ušetrí 5 tis.€, ktoré by firme A normálne musela zaplatiť za svoj dlh. Firma A vychádza z celej transakcie neutrálne, pretože zápočtom urobeným firmou B, vymohla svoju pohľadávku voči firme B a uhradila svoj záväzok voči firme C

1. Firma B odkúpi od firmy C jej pohľadávku voči firme A za 50% nominálnej hodnoty
2. Firma B urobí voči firme A zápočet pohľadávky, ktorú odkúpila od firmy C
3. Firma C predajom pohľadávky voči firme A získava 5 tis.€ za nedobytnú pohľadávku
4. Firma A zápočtom zinkasovala pohľadávku firmy B a umorila svoj dlh voči firme C
5. Firma B urobenou transakciou ušetrila 5 tis.€ a získala tak finančný výnos vo výške 50%

Príklad č.3

Ukážka využitia zápočtu napríklad pri nákupe tovaru

Modelová situácia:
Firma B pravidelne nakupuje tovar od firmy A. Za tovar platí v stanovených lehotách splatnosti vlastnými finančnými prostriedkami. Lenže teraz potrebuje uvoľniť svoje finančné prostriedky na iné účely. V tejto chvíli má na výber, buď úver od finančného ústavu alebo omeškať termín zaplatenia záväzku. Obidve cesty však prinášajú zvýšenie nákladov (poplatky a úroky z úveru, úroky z omeškania, vrátane nákladov veriteľa na vymáhanie).

Postup a výsledok:
Pokiaľ je firma B členom systému CERD, má možnosť využiť službu riadenia zápočtov a nechať si vyhľadať pohľadávky voči firme A. Keď tak nemôže urobiť, musí trpezlivo a dlho hľadať v iných databázach. Keď je požadovaná pohľadávka nájdená môže ju od vlastníka kúpiť za nižšiu nominálnu hodnotu napríklad za 60%. Kúpenú pohľadávku v jej celej nominálnej hodnote firma B využije k zápočtu voči firme A a tým k umoreniu svojho záväzku za odobratý tovar. Touto transakciou ušetrí firma B 40% finančných prostriedkov na nákup tovar. Takto si môže vytvoriť potrebné finančné zdroje pre iné potreby.

Príklad č.4

Konkurenčné špekulácie

Modelová situácia:
Firma A Firma v obore stavebníctva
Firma B Konkurenčná stavebná firma
Firma C Veriteľ firmy A ktorá predáva pohľadávku v celkovej hodnote 100.000 €
Firma D Veriteľ firmy A ktorá predáva pohľadávku v celkovej hodnote 100.000 €
Firma A je v obore stavebníctva na trhu už niekoľko rokov. Nová firma B v rovnakom obore začína a aj cez finančne problémy firmy A sa nemôže na trhu dostatočne rozvíjať.

Postup a výsledek:
Firma B odkúpi od firmy C, prípadne aj od firmy D pohľadávky svojho konkurenta a má v tejto chvíli možnosť
a) požiadať o vyhlásenie konkurzu na firmu A
b) požadovať vyplatiť plné dlžné čiastky vrátane príslušenstva
c) zverejniť dlhy firmy A v registri dlžníkov a týmto spôsobom znížiť jej bonitu a zaistiť si tak ľahší prístup k novým zákazkám o ktoré firma A znížením svojho kreditu príde

Vlastnením pohľadávok ľahko dosiahnete dominantné postavenie voči svojím konkurentom na trhu.

UPOZORNENIE

Odkúpiť vlastné pohľadávky cez zmluvnú tretiu osobu od Vášho veriteľa môže byť v rozpore so zákonom. V prípade, že chcete aj cez to takto postupovať – doporučujeme Vám nechať si celú záležitosť riadne preveriť právnym zástupcom. Tieto transakcie v rámci výhodného oddlženia Vám však nedoporučujeme.